บทที่ 10 ปัญหา Harmonic resonance ที่มีกับ Capacitor Bank