แนนำ MachinMall สำหรับผู้ขาย

MachineMall มาจากความต้องการที่จะช่วยทำการตลาดให้กับทางลูกค้าเพื่อที่จะก้าวเป็น Partner กันอย่างแท้จริง

วิกันต์ จิระวัฒพงศา BD Director, CPMH