Payment

วิธีการชำระเงิน | การชำระเงินภายในประเทศ แบ่งออกเป็นโซน 3 โซนดังนี้

 

โซน 1: กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 •     ชำระด้วยเงินสด
 •     ชำระด้วยเช็ค (ลงวันที่ส่งสินค้า)
 •     โอนเงินผ่านธนาคาร
 •     ชำระผ่านบัตรเครดิต K-Payment Gateway

 

โซน 2: ชลบุรีและระยอง

 •     ชำระด้วยเงินสด
 •     ชำระด้วยเช็ค (ลงวันที่ส่งสินค้า)
 •     โอนเงินผ่านธนาคาร
 •     ชำระผ่านบัตรเครดิต K-Payment Gateway
 

โซน 3: พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากโซน 1&2

 •     โอนเงินผ่านธนาคาร
 •     ชำระผ่านบัตรเครดิต K-Payment Gateway
 

การชำระเงินจากต่างประเทศ(ex. Thailand)

 •     โอนเงินผ่านธนาคาร
 •     Paypal

 

ธนาคาร
   เลขที่บัญชี
    ชื่อบัญชี
  สาขา  
  ประเภทบัญชี
กรุงเทพ   
063-3-01976-5   
บจ.แฟ็คโตมาร์ท   
เอกมัย   
กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์   
078-3-02162-6   
บจ.แฟ็คโตมาร์ท   
เอกมัย   
กระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย   
059-1-11133-7   
บจ.แฟ็คโตมาร์ท  
 เอกมัย  
 กระแสรายวัน

 

 หมายเหตุ : หลังจากชำระเงินแล้ว ส่งหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง สำหรับเตรียมการจัดส่งสินค้าต่อไป