Omron

Condition Monitoring Devices อุปกรณ์ที่ทำงานโดยการตรวจสอบสถานะของมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งระยะเวลาการบำรุงรักษา

Condition Monitoring Device Omron

K6CM Omron

K6CM

Motor Condition Monitoring Device

การหาสถานะของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและปั๊มน้ำ มีการตั้งค่าเริ่มต้นของเอาต์พุตสัญญาณเตือน คุณสามารถปรับค่าตามไซต์ได้ สำหรับการวิเคราะห์กระแสไฟที่ครอบคลุม การปลดสามารถตรวจพบได้อย่างทั่วถึงโดยการรวมมอเตอร์และโหลดเข้าด้วยกัน ความต้านทานฉนวนของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและปั๊ม สามารถวัดได้ด้วยกระแสไฟที่ไหลผ่าน (สามารถตรวจจับกระแสไฟที่รั่วไหลของกระแสทุติยภูมิของอินเวอร์เตอร์ได้)


Download OMRON Catalog and Pricelist

Industrial Automation Guide 2017