Vision Sensor วิชันเซนเซอร์

Vision Sensor วิชันเซนเซอร์คืออะไร?

Vision Sensor is part of the machine vision being the smallest system in the category. Use mainly for inspection in the quality control process. Utilizing the digital photography technology to capture image, process and analyze the image of the product to check that there is no defect. This is an automated solution to detect any issue in the production at speed instead of using a human to detect the defect issues.

Vision sensors use images captured by a camera to determine presence, orientation, and accuracy of parts. These sensors differ from image inspection “systems” in that the camera, light, and controller are contained in a single unit, which makes the unit’s construction and operation simple. There are differences between these sensors and other general-purpose sensors. For example, multi-point inspections can be done with a single sensor. In addition, thanks to the wide field of view, detection is possible even when the target position is not consistent.

Vision Sensor เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Machine vision หรือ เครื่องจักรที่ใช้ระบบประมวลผลภาพในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน ซึ่งถูกใช้สำหรับคัดกรองชิ้นงานในส่วนของกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต Vision Sensor จะใช้การถ่ายภาพชิ้นงานด้วยกล้องดิจิตอลความเร็วสูง จากนั้นจะทำการประมวลผลภาพที่ได้กับภาพมาตรฐานว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อส่งผลให้ตัวคอนโทรลเลอร์สั่งงานต่อไป Vision Sensor สามารถทำงานได้ดีในกระบวนการตรวจสอบแบบซ้ำๆ ช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลชิ้นงานที่ได้จากการถ่าย เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบผ่านระบบฐานข้อมูลการผลิตได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้คือโซลูชั่นในการตรวจจับปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าการใช้พนักงานคอยตรวจจับ

Vision Sensor ใช้รูปภาพที่ถ่ายโดยกล้องเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานในลักษณะต่างๆ เช่น การมี การเอียง ความถูกต้องของชิ้นงาน ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ Image inspection ทั่วๆ ไป เพราะ Vision sensor จะรวมเอาตัวกล้อง หน้าจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแสงที่ใช้ถ่ายภาพ และส่วนของคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมสั่งงาน เข้าไว้ภายในตัว ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และการติดตั้งที่รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้การตรวจจับความผิิดปกติของชิ้นงานแบบหลายตำแหน่งได้อีกด้วย

Vision Sensor วิชันเซนเซอร์ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

Vision sensors can be used to…

Typical applications…

Limitations are…

ตัวอย่างงาน

ตรวจจับความถูกต้องของฉลาก

Liquid Level Checker

ตรวจจับระดับน้ำในขวด

Nut Bolt Head Type

ตรวจจับชนิดของหัวน็อต

DVD label check

ตรวจจับรูปบนแผ่นดีวีดี

PINS check

ตรวจจับจำนวนขาอุปกรณ์

Sauce Label Check

ตรวจจับฉลากเบี้ยว

presence manual check

ตรวจจับ Data Matrix Code สินค้า

Label Position Check

ตรวจจับฝา และตำแหน่งขวด

IC chip packing check

ตรวจจับจำนวนขาอุปกรณ์

Serial Number Check

ตรวจจับฉลากเบี้ยว

ตรวจจับ Data Matrix Code สินค้า

ตรวจจับฝา และตำแหน่งขวด