Guide to Power Distribution

อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องมีระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเฉพาะ มีความซับซ้อนและซับซ้อนมากกว่าระบบที่ใช้อยู่ในอาคารที่พักอาศัย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์นี้คือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับระบบนี้ ในรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย

ในคู่มือนี้ เราจะเสนอเรื่องของความเข้าใจพื้นฐาน ศัพท์เทคนิค และอธิบายถึงหน้าที่ของแต่ละแผงวงจรในระบบ เราจะตอบคำถามเหล่านี้ให้คุณได้เช่น “จุดประสงค์ของสวิทช์บอร์ด?” หรือ “การใช้งานอย่างไร?” เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของภาพรวมของระบบการส่งจ่ายกำลังไฟไฟ้า

Related Topics