การบรรจุภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม Packaging

ในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการบรรจุภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่แถบจะมีอยู่ในทุกโรงงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด การหาข้อมูลจึงมีความจำเป็น เพื่อจะดูว่าแต่ละขั้นตอนต้องมีการออกแบบอย่างไร และเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดใดให้เหมาะกับหน้างาน 

โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ สินค้าคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ลดเวลาการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักรด้วยการติดตั้งที่ง่าย และมีมาตรฐานสูง อุปกรณืมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง แม้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน และมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้มากมายหมายรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริง

การบรรจุภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก Primary Packaging การบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง Secondary Packaging  และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้าย End-of-line Packaging ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดในบทความด้านล่างนี้

New call-to-action

บทความทั้งหมด

การบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก เป็นการบรรจุที่ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยจะเริ่มจากการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ (Forming) ชนิดต่างๆ และหลังจากนั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเติม (Filling) ผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ และสุดท้ายก็จะถูกปิดผนึก (Sealing)

การบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง คือการนำตัวสินค้าที่ถูกบรรจุ เสร็จสิ้นจากกระบวนการขั้นแรกมาบรรจุลงหีบห่อ โดยมีกระบวนการจัดเรียงสินค้า (Sorting) และบรรจุลงกล่อง (Boxing) และสุดท้ายการผนึกหีบห่อ (Foliating)

ในส่วนสุดท้ายนี้เป็นส่วนของการบรรจุเพื่อขนย้ายสินค้าเพื่อขนส่งไปยังปลายทาง โดยมีกระบวนการจัดเรียงกล่อง หรือแพคเก็จเข้าสู่พาเลท (Palletizing) และปิดผนึกกล่องสินค้า (Wrapping and Sealing)