สวิทช์ไฟและเต้ารับไฟฟ้า AvatarOn A Schneider Electric ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

วงจรการต่อเข้าสายไฟ

การต่อสวิตช์ไฟ

การต่อสวิตช์ทางเดียว / 1 ทาง

การต่อสวิตช์ 2 ทาง

การต่อสวิตช์กลางทาง

การต่อเต้ารับ ปลั๊กไฟ

การต่อเต้ารับ 3 ขา

การต่อเต้ารับ USB

การต่อสวิตช์ควบคุมพัดลมและหรี่ไฟ

การต่อใช้งานแบบ 1 ทาง

การต่อใช้งานแบบ 2 ทาง

Facebook Comments