การประยุกต์ใช้งาน RF Capacitance Level Sensor

บทความนี้จะเป็นการยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน RF Capacitance Level Sensor เพื่อเพิ่มแนวคิดในการปรับและประยุกต์ใช้ในการวัดหรือตรวจจับระดับของวัตถุในการทำงานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในบทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะเพิ่มเติมความเข้าใจว่า RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? เพื่อสามารถนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ท่านต้องการนะครับ โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้จากบทความต่อไปนี้นะครับ

การประยุกต์ใช้งาน RF Capacitance Level Sensor

การประยุกต์ใช้งานตัวเซ็นเซอร์วัดระดับแบบ RF Capacitance Level Sensor นั้นสามารถนำไปใช้ในการตรวจระดับของของเหลว และของแข็งได้ โดยสามารถดูได้จากค่าความนำสนามไฟฟ้าของวัสดุ Dielectric ชนิดต่างๆ ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า 1.5 ถึงจะสามารถใช้งานตัวเซ็นเซอร์แบบนี้ได้

ตัวอย่างของวัสดุที่สามารถใช้เซ็นเซอร์แบบนี้ในการตรวจจับระดับ เช่น อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ต่างๆ สารเคมี เมล็ดพลาสติก ของเหลว อาหารและยา ยาง น้ำเสีย ทราย เครื่องปรุง โคลน ซีเมนต์ แป้ง ถ่านหิน สี น้ำมัน กระดาษ เยื้อกระดาษ และวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเซ็นเซอร์ชนิดนี้ค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานในการตรวจจับระดับของวัสดุเกือบทุกชนิด

ในการใช้งานจริงเราสามารถแก้ปัญเรื่องอายุการใช้งานที่สั้นของเซ็นเซอร์ประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ ในกระบวนการผสมปูน ซึ่งเซ็นเซอร์โดยทั่วๆ ไปอาจมีลักษณะเป็นแท่งยาว หรือเป็นลูกลอย หรือเป็นใบพัด ซึ่งมีโอกาศที่จะได้รับความเสียหายจากการโดนกระแทกจากตัววัสดุที่มีความหลากหลายในเครื่องผสม เช่น หิน แต่ด้วยการใช้งานตัวเซ็นเซอร์ RF Capacitance Level Sensor ที่ใช้หัววัดแบบ Cable ก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนื่องจาก การให้ตัวได้ของสายเคเบิล ที่ลดความเสียหายลงได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 1 ตัวอย่างการใช้งาน RF Capacitance Level Sensor ในการผสมปูน
ที่มา http://www.monitortech.com/solutions/sol_agregate6.shtml

การใช้งานตัว RF Capacitance Level Sensor เพื่อวัดระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นมาก ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ สามารถติดตั้งตัวเซ็นเซอร์โดยการแยกหัววัด กับตัวอ่านค่าออกจากกัน โดยตัวอ่านค่าซึ่งไวต่ออุณหภูมิและความชื้นจะถูกติดตั้งอยู่ในกล่องที่มิดชิด แต่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างดี

รูปที่ 2 การติดตั้ง RF Capacitance Level Sensor เพื่อวัดน้ำใต้ดินอุณหภูมิสูงถึง 80℃
ทีมา http://www.nivelco.com/site.php?upar=LIST_ALL_REF&lang=us&tip=30

การใช้งานตัว RF Capacitance Level Sensor เพื่อตรวจจับโฟม ที่อยู่ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ

รูปที่ 3 การใช้งานตัว RF Capacitance Level Sensor เพื่อตรวจจับโฟม
ทีมา http://www.nivelco.com/site.php?upar=LIST_ALL_REF&lang=us&tip=30

ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการกักเก็บตะกอนโคลน ที่ได้จากกระบวนการแยกกาก โดยตะกอน หรือโคลนเหล่านี้จะมีความชื้นอยู่ประมาณ 30% และถูกลำเลียงโดยสกรูคอนเวเยอร์เพื่อนำไปเก็บในถัง โดยจะประยุกต์ใช้ตัว RF Capacitance Level Sensor ในการตรวจจับระดับของตะกอน ที่ถูกส่งมาเก็บภายในไซโล เพื่อป้องกันการล้นออกมา

รูปที่ 4 การใช้งานตัว RF Capacitance Level Sensor เพื่อตรวจจับตะกอน หรือโคลน
ทีมา http://www.nivelco.com/site.php?upar=LIST_ALL_REF&lang=us&tip=30

จะเห็นได้ว่า RF Capacitance Level Sensor นั้น สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ ตรวจจับโฟม ที่อยู่ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย , วัดระดับน้ำใต้ดิน  จนไปถึง การตรวจจับระดับของตะกอน ก็สามารถทำได้

โดยทางเราหวังว่าตัวอย่างการใช้งานจากบทความนี้ จะสามารถช่วยให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่หลักๆ ของ RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? และช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor  ได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงานที่ดีให้กับท่านได้ในโอกาสต่อไป 

และถ้าหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อทางเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ my.Factomart.com เรายินดีให้บริการครับ   

Facebook Comments