มอเตอร์มีปัญหา รู้ร่วงหน้าด้วยเครื่องจับแรงสั่นสะเทือน

Share this post

เมื่อมอเตอร์ของเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตต้องหยุดการทำงานลงอย่างกระทันหัน ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาที่มีอยู่ ซึ่งมันคงเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายอย่างมากสำหรับส่วนของแผนกซ่อมบำรุงรักษา ที่ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาให้มอเตอร์ และเครื่องจักรกลในการผลิตเหล่านั้นกลับมาทำงานได้อย่างปกติเร็วที่สุด เพื่อรักษากำลังการผลิตให้ได้เท่าเดิม ในขณะเดียวกันนั้นเอง ส่วนฝ่ายผลิตก็จะถามหาแผนสำรอง และคอยกดดันคุณ ทีมของคุณ ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาถ้าไม่สามารถทำให้เครื่องจักรกลับมาทำงานได้ตามกำหนด

บางครั้งในการซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทำงานผิดปกติ สามารถแก้ไขได้เลยถ้ามีอะไหล่ชิ้นส่วนเหล่านั้นเก็บไว้ แต่หลายๆ ครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวมอเตอร์ขนาดใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เช่น มอเตอร์ไหม้ จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำเป็นต้องยกออก เพื่อติดตั้งมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไป ก็จะใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น กว่ากระบวนการผลิตจะเริ่มกลับมาทำงานเหมือนเดิม นอกจากนี้โรงงานส่วนใหญ่จะไม่มีการเก็บมอเตอร์สำรองขนาดใหญ่ไว้อยู่แล้ว ทำให้ต้องใช้เวลาในการส่งซ่อมเป็นเวลานาน และหลังจากซ่อมมอเตอร์แล้ว ประสิทธิภาพของมอเตอร์มักจะมีค่าลดลงจากเดิม

จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ ถ้าเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่าเครื่องจักรหรือมอเตอร์ กำลังจะมีปัญหาในอนาคต ด้วยการคาดคะเนและการวางแผนการซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ระบบเฝ้าติดตามแรงสั่นสะเทือนของตัวมอเตอร์สามารถช่วยคุณได้

คุณสมบัติของเครื่องจับแรงสั่นสะเทือน

G306 Motor vibration monitoring

เครื่องวัดและบันทึกแรงสั่นสะเทือนมอเตอร์ G306 สามารถวัดค่าการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ รวมถึงค่าอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์ไปพร้อมๆ กันได้แบบ Real Time และทำการบันทึกค่าไว้กับตัว โดยสามารถบันทึกค่าได้ทุกๆ 1 วินาที รวมถึงสามารถดึงข้อมูลไปวิเคราะห์บนโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Excel ได้ นอกจากนี้ค่าต่างๆ ที่วัดได้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับตารางความรุนแรงของการสั่นสะเทือนโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 2372-1974 และยังสามารถปรับตั้งค่าต่ำสุด และสูงสุด เพื่อที่จะเตือนผู้ใช้งาน ว่ามอเตอร์ตัวไหนในกระบวนการผลิตกำลังจะมีปัญหา โดยเครื่องวัดและบันทึกแรงสั่นสะเทือนมอเตอร์ G306 นี้สามารถรองรับการต่อเซ็นเซอร์เพื่อวัดการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ได้สูงสุด 30 ตัว ต่อเครื่อง

1. รู้สภาพของระบบ ได้แบบ real-time ตลอดเวลา

ตัวเครื่องวัดและบันทึกค่าแรงสันสะเทือนของตัวมอเตอร์ รวมถึงค่าอุณหภูมิมอเตอร์ สามารถแสดงค่าแรงสั่นสะเทือน และอุณหภูมิของตัวตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งตัวเซนเซอร์ไว้ ได้แบบ Real Time โดยมีการส่งข้อมูลแบบ RS-485 จะตัวเซนเซอร์มายังตัวมอนิเตอร์ ซึ่งเราสามารถติดตั้งตัวเซนเซอร์กับมอเตอร์ได้สูงสุด 30 ตัวต่อ 1 ระบบ และหน้าจอแสดงผลค่าแบบตัวเลข จะทำให้เราสามารถดูค่าได้อย่างง่าย โดยแต่ละหน้าจอจะแสดงค่าของตัวมอเตอร์ได้ครั้งละ 6 ตัว ซึ่งมีทั้งหมด 5 หน้าจอ สำหรับรุ่นมาตรฐานจะมีจำนวนเซนเซอร์ เริ่มต้นที่ 1 ชุด และสามารถซื้อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้ในอนาคต

สถานะโดยรวม

หน้าจอตั้งค่าจำนวนมอเตอร์ที่ต้องการวัดค่าแรงสั่นสะเทือน กับค่าอุณหภูมิ โดยสามารถกำหนดค่าได้สูงสุด 30 ตัว โดยรุ่นมาตรฐานสามารถวัดค่าอุณหภูมิ และค่าแรงสั่นสะเทือนของมอเตอร์ได้ 1 จุด

รายละเอียดมอเตอร์

หน้าจอตั้งค่าคุณสมบัติมอเตอร์ที่ต้องการวัด เช่น ชื่อของมอเตอร์ ตำแหน่งในการติดตั้ง ขนาดพิกัด การใช้งาน และมาตรฐานของแรงสั่นสะเทือนตาม ISO 10816

Motor Vibration Monitoring (5)

สถานะของมอเตอร์

เป็นหน้าจอที่ในสำหรับแสดงค่าแรงสั่นสะเทือนของมอเตอร์ ทั้งแกน X และแกน Z ของมอเตอร์ ซึ่งมีหน่วยเป็น Velocity mm/s และค่าอุณหภูมิของตัวมอเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส โดยจะแสดงผลมอเตอร์ทุกตัวในระบบ

2. แจ้งเตือนในกรณีที่ถึงจุดเสี่ยง

ตัวเครื่องวัดและบันทึกค่าแรงสันสะเทือนของตัวมอเตอร์ รวมถึงค่าอุณหภูมิมอเตอร์ สามารถตั้งค่า Alarm เพื่อเตือนผู้ใช้งานว่ามอเตอร์ที่มอนิเตอร์อยู่ตัวใดในระบบมีปัญหา เช่น ค่าแรงสั่นสะเทือนเกินกว่าค่ามาตรฐาน หรืออุณหภูมิต่ำกว่าค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังสามารถใส่ค่ามาตรฐานของแรงสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816 เข้าไปได้ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงตาม Class ของเครื่องจักร และขนาดของมอเตอร์ หรือจะกำหนดค่า Alarm เตือนเองตามฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงเดิมที่ใช้อยู่ก็สามารถทำได้

นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อ Option เสริม เพื่อส่งข้อมูล หรือแจ้งเตือน Alarm ผ่านทาง Email ของผู้ดูแล หรือให้สามารถเฝ้าติดตามมอเตอร์หลักที่มีความสำคัญได้ 24 ช่ัวโมง

G306 Motor vibration monitoring

เตือนแรงสั่นสะเทือน

หน้าจอ Alarm เตือนเมื่อค่าแรงสั่นสะเทือนที่ตัวมอเตอร์ เกินค่ากำหนดที่ตั้งไว้ บนหน้าจอจะแสดงชื่อของมอเตอร์ตัวที่มีปํญหา โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเตือนได้ 4 ระดับตามค่ามาตรฐาน ISO 10816 และสามารถปรับตั้งค่าตามความต้องการได้

G306 Motor vibration monitoring

เตือนอุณหภูมิมอเตอร์

หน้าจอ Alarm เตือนเมื่อค่าอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์ สูงเกินค่ากำหนดที่ตั้งไว้ บนหน้าจอจะแสดงชื่อของมอเตอร์ตัวที่มีปํญหา โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเตือนได้ 4 ระดับ หรือสามารถปรับตั้งค่าตามความต้องการได้ และกดรีเซต Alarm ได้ ระบบจะเช็ค Alarm อีกครั้งหลักจากเวลาผ่านไป 15 นาที

3. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผนซ่อมบำรุง

ในการวางแผนซ่อมบำรุงทั้งแบบ Preventive Maintenance และ Predictive Maintenance นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางสถิติ ที่เก็บต่อเนื่อง ตัวเครื่องวัดและบันทึกค่าแรงสันสะเทือนของตัวมอเตอร์ รวมถึงค่าอุณหภูมิมอเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลแบบ Data Logger ไว้ในหน่วยความจำของตัวเอง ซึ่งเป็นแบบที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย โดยข้อมูลแรงสั่นสะเทือน และอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์ สามารถดึงออกมาวิเคราะห์ในลักษณะของกราฟ ลักษณะของรูปภาพ และแบบข้อมูลตัวเลข ดังแสดงให้เห็นในรูปด้านล่าง

นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อ Option เสริมระบบ Network เพื่อส่งข้อมูล Data Logger ผ่านทาง Email ของผู้ดูแล หรือทำการ Remote login เข้ามาผ่านทางพอร์ต FTP เพื่อดึงข้อมูลที่หน้างานได้ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเฝ้าติดตามมอเตอร์หลักที่มีความสำคัญได้ 24 ช่ัวโมง เช่นเดียวกันกับระบบแจ้งเตือน Alarm

ตารางวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

หน้าจอวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของมอเตอร์แต่ละตัวตามมาตรฐาน ISO 10816 ซึ่งจะแสดงรูปมอเตอร์แต่ละตัวบนตาราง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้ใช้งานและฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถว่างแผนการซ่อมบำรุงมอเตอร์ได้ง่ายขึ้น

G306 Motor vibration monitoring

วิเคราะห์ข้อมูลกราฟ

หน้าจอวิเคราะห์กราฟการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ สามารถแสดงค่าการสั่นสะเทือนแบบความเร็ว หน่วยเป็น mm/s บนแกน X และแกน Z เทียบกับแกนของเวลา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของทิศทาง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ดี

G306 Motor vibration monitoring

การส่งออกข้อมูล EXCEL

ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถ Export หรือส่งออกจะตัวเครื่อง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของตาราง EXCEL ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลแรงสั่นสะเทือน อุณหภูมิของมอเตอร์ไปวางแผนการซ่อมบำรุง และใช้ประกอบการปรับปรุงเครื่องจักรได้

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรหรือมอเตอร์ จากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอ แต่ถ้าใช้แรงงานคนเข้าไปเช็ตมอเตอร์หรือเครื่องจักรทั้งหมด คุณคิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่?มันทำให้คุณเสียเวลามากเกินไป หรือบางทีก็อาจไม่ทั่วถึง แต่ถ้าคุณสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ด้วยวิธีการที่สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า และใช้คนน้อยกว่า ซึ่ง  “G306 เครื่องวัดและบันทึกแรงสั่นสะเทือนมอเตอร์” เครื่องนี้ การสั่นสะเทือนที่ผิกปกติของมอเตอร์จะถูกนำเสนอต่อหน้าคุณอย่างรวดเร็ว ผ่านการทำงานแบบ real-time แจ้งเตือนในจุดที่มีความเสี่ยงสูง และสามารถเก็บข้อมูล วางแผนการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย หากคุณสนใจ G306 คุณสามารถติดต่อมาหาเราได้จากหลากหลายช่องทางที่ให้ไว้ ไม่ว่าจะ ผ่านทางเบอร์ 085-123-7166 หรือแอดไลน์มาหาที่ @factomart และทาง e-mail [email protected] หรือคุณสามารถกรอกข้อมูลผ่าน Platform ของเรา ที่ช่วยให้คุณติดต่อโดยตรงกับทางเรา หาก[thrive_2step id=’8728′]สนใจสั่งซื้อสินค้า[/thrive_2step] เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด

Facebook Comments