Industrial Wireless Network คืออะไร

Share this post

ปัจจุบันถือเป็นยุคของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารในปัจจุบันนั้นถือว่ารวดเร็วมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่บนส่วนในของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายได้ การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication) เป็นเครือข่ายการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน สามารถสังเกตได้จากสถานที่ต่างๆ มักจะมีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งบนรถโดยสารประจำทาง ซึ่งจะทำเป็นป้ายสัญลักษณ์ “Wi-Fi Zone” ติดตามสถานที่นั้นๆ คำว่า Wi-Fi ที่ใช้กันนั้นกลายเป็นคำที่ใช้เรียกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วคำว่า Wi-Fi แท้จริงนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงว่าอุปกรณ์เครือข่ายชิ้นนั้นได้รับการทดสอบจาก Wi-Fi Alliance ว่าสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่า่ยอื่นได้อย่างไม่มีปัญหา

ภาพตราสัญลักษณ์ Wi-Fi
ที่มา: http://www.wi-fi.org/

Wi-Fi ได้ทดสอบการใช้งานของสินค้าที่ออกแบบมาให้อยู่ภายใต้มาตรฐานของทาง IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) โดยทาง IEEE เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานที่ทาง Wi-Fi ใช้ทดสอบนั้นคือมาตรฐาน IEEE802.11 มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) นั้นไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดตามประเภทของเครือข่ายไร้สายไว้ดังนี้

  • WPAN (Wireless Personal Area Network) เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล มีเทคโนโลยีที่รองรับ คือ บลูทูธ (Bluetooth) Zigbee WSN และอินฟราเรด (Infra-Red) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.15 
  • WLAN (Wireless Local Area Network) เป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงแบบไร้สายที่ใช้งานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในระยะใกล้ๆ เทคโนโลยีที่ใช้กันได้แก่ Wi-Fi ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.11 และมาตรฐานอื่นๆ ที่พัฒนามาจากมาตรฐาน IEEE802.11 ได้แก่ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
  • WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) เป็นระบบเครือข่ายไร้สายระดับกลาง โดยเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เคเบิ้ลทีวี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.16
  • WWAN (Wireless Wide Area Network) เป็นเครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่ โดยเทคโนโลยีที่ใช้จะเป็นเทคโนโลยีในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น 3G, 4G, 5G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.20

ในทางอุตสาหกรรมก็ได้นำระบบเครือข่ายไร้สายนี้มาใช้เพื่อทำการติดต่อสื่อสารในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยอุปกรณ์ในระบบไร้สายในอุตสาหกรรม (Industrial Wireless Network) นั้นจะผลิตขึ้นมาภายใต้มาตรฐานต่างๆ ที่ทาง IEEE ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ประเภทของเครือข่ายไร้สายที่ทางอุตสาหกรรมนิยมใช้กันนั้น ได้แก่ Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G

จากที่เราได้พอรู้จัก Industrial Wireless ไปคราวๆ แล้ว หากผู้อ่านท่านใด สนใจต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อ,มาตรฐาน IEEE ของ Industrial Wireless Network, วิธีการเลือก, การติดตั้ง, การประยุกต์ใช้งาน สามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับผม หรือต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้ามาได้ที่ Factomart.com ครับผม

Facebook Comments