ทำไมมอเตอร์ถึงพัง!!! และปัจจัยที่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

Electric Motor Damage

Share this post

ปัญหาที่ทำให้ตัวมอเตอร์ได้รับความเสียหายนั้น มีอยู่ 2 ปัจจัย ซึ่งในที่นี้เราจะไม่กล่าวถึงอายุการใช้งานปกติ หรือรอบการซ่อมบำรุงรักษา เราจะดูที่ปัจจัยที่ทำให้มอเตอร์เสียหรือพังก่อนเวลาอันควร โดยปัจจัยหลัก 2 อย่างคือ

  1. ทางด้านสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่น แรงสั่นสะเทือน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางด้านกายภาพของตัวมอเตอร์ เกิดสนิม ลูกปืนแตก
  2. ทางด้านระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไม่เป็นรูปคลื่นไซน์ มีสัญญาณรบกวนมาก ทำให้เกิดความร้อนที่ตัวขดลวด และทำให้ตัวมอเตอร์สั่น  หรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเฟสบางเฟส หายทำให้มอเตอร์ไหม้ แกนโรเตอร์ล็อก

จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันได้ ดังนั้นควรวางแผนซ่อมบำรุงก่อนจะเกิดปัญหา

นอกจากสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์พัง!!! หรืออายุการใช้งานสั้นลง ที่ได้กล่าวมาในด้านซ้ายมือแล้ว หลายๆ ครั้งกลับพบว่าการ Start Motor นั้น ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มอเตอร์ได้รับความเสียหายได้ โดยสามารถสรุปประเด็นที่มักเกิดจากการ Start Motor ได้ดังนี้

  1. Start Motor ใช้เวลานานมากเกินไป ทำให้มอเตอร์กินกระแสมากเป็นระยะเวลานาน เกิดความร้อน
  2. Start Motor โดยไม่ได้ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ ทำให้แรงดันไฟฟ้าไม่พอในการ Start
  3. Start Motor ขณะที่เฟสของแรงดันไฟฟ้าในระบบไม่ครบ ทำให้โรเตอร์ล็อก หรือมอเตอร์ไหม้
  4. Start Motor ขณะที่มอเตอร์โอเวอร์โหลดอยู่ทำให้กินกระแสสูง และเกิดความร้อนสูง จนมอเตอร์ได้รับความเสียหายได้
  5. Start Motor โดยไม่ได้เช็คทิศทางการหมุน ทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ส่งกำลังและโครงสร้างมอเตอร์
  6. Start Motor จำนวนครั้งต่อชั่วโมงมากเกินไป
Facebook Comments