Safety interlock switch คืออะไร?

Safety interlock switch คือ อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ติดที่ ประตู หรือ หน้าต่าง ของเครื่องจักร เพื่อตัดการทำงาน เมื่อประตูหรือหน้าต่างถูกเปิดออก ในการออกแบบระบบความปลอดภัยเครื่องจักร เรามักรู้สึกว่าอุปกรณ์ safety sensor ที่นำมาใช้จะต้องมีราคาสูง และหาที่ติดตั้งยากไม่สะดวกใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอุปกรณ์ safety sensor อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกและมีลักษณะการติดตั้งให้เลือกใช้มากมาย นั้นคือ Safety interlock switch

รูปตัวอย่าง Safety interlock switch

จากที่กล่าวมานั้นท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึงความหมายของ Safety interlock switch กันในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับ ว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดนี้คืออะไรและมีความสำคัญกับการทำงานอย่างไรบ้าง? 
ซึ่งถ้าหากท่านผู้อ่านต้องการที่จะรู้จักกับ Safety interlock switch ให้มากขึ้นกว่านี้ ทาง Factomart.com ได้เตรียมบทความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดนี้ไว้อย่างครบถ้วน เช่น หลักการทำงานในการป้องกันภัย , การแบ่งประเภท ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้เนื่องจากมีความสำคัญต่อ การเลือกใช้ ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของงาน จนไปถึงเรื่องของตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน จริงที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจและเกิดการเห็นภาพการทำงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตครับ

Facebook Comments