ปัจจัยสำคัญและหลักการของ Temperature Controller

บทความนี้จะเป็นการบอกเล่าถึง ตัวแปร และ อุปกรณ์พื้นฐานที่มีผลต่อหลักการทำงานของ Temperature Controller ว่ามีอะไรบ้าง และ มีความสำคัญอย่างไร? เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความเข้าใจในการเลือกใช้ กลุ่มสินค้าเทมเพอร์เรเจอร์คอนโทรล ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้จะยังช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่หลักของ  เทมเพอร์เรเจอร์คอนโทรลคืออะไร? โดยทางเราได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานทั้งหมดไว้ให้ท่านดังนี้ครับ

หลักการทำงานของ Temperature Controller สำคัญนะ มาดูกัน!

หลักการทำงานของ Temperature Controller  หรือ ตัวควบคุมอุณหภูมิ  นั้น มีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต Input เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้ว ก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต Output เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป โดยสามารถดูได้จากรูปที่ 1

รูปที่ 1 การทำงานพื้นฐานของ Temperature Controller

จากรูปที่ 1 ที่แสดงการทำงานพื้นฐานของตัวควบคุมอุณหภูมินั้น จะเห็นได้ว่ามีตัวแปร หรือ อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ ได้แก่ SV , PV , Sensor Input , Control Signal Output , Actuator , Heating Device และ Process โดยรายละเอียดมีดังนี้

SV (Set Value) เป็นตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดค่าอุณหภูมิที่เราต้องการควบคุม ซึ่งจะกำหนดที่ Temperature Controller

PV (Process Value) เป็นตัวแปรที่เกิดจากการอ่านค่าอุณหภูมิที่เรากำลังควบคุมอยู่ในกระบวนการผลิต ผ่านทาง Sensor Input

Sensor Input เป็นอุปกรณ์ป้อนกลับ Feedback ค่าอุณหภูมิในกระบวนการผลิต เพื่อนำกลับมาประมวลผลใหม่ ตัวอย่างของ Sensor Input ได้แก่ Thermocouple, RTDs, Analog Signal

Control Signal Output เป็นสัญญาณเอาท์พุตที่ได้จากการคำนวณของคอนโทรลเลอร์ PID, ON-OFF, Fuzzy เพื่อส่งสัญญาณ เช่น 4..20mA, 0-10VDC, Relay, SSR เพื่อไปควบคุม Actuator อีกที

Actuator เป็นอุปกรณืที่ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณเอาท์พุต Control Signal Output เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมโหลดที่มีขนาดใหญ่ หรือ ใช้พลังงานมากได้ เช่น Magnetics Contactor, Solid State Relay, SCR Power Regulator, Solinoid Valve

Heating Device อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความร้อนให้กับระบบ Process ซึ่งอุปกรณ์ Heating Device ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ ขอลวดความร้อน Heater และไอน้ำ (Steam)

Process คือ กระบวนการ ที่เราต้องการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งปกติแล้วจะมีทั้งกระบวนการทำความร้อน Heating หรือกระบวนการทำความเย็น Cooling หรือทำทั้งร้อนและเย็น Heat/Cool Control โดยจะอธิบายกระบวนการเหล่านี้ในรูปของ โมเดลทางคณิตศาสตร์

ในการทำงานของ Temperature Controller นั้น จะเริ่มต้นที่การตั้งค่าที่ส่วนของ SV (Setting Value) ซึ่งเป็นการระบุว่าเราต้องการควบคุมอุณหภูมิที่กระบวนการผลิตเท่าไร เช่น ตั้งไว้ 500⁰C จากนั้นตัวควบคุมอุณหภูมิ ก็จะทำการเปรียบเทียบ หรือ หาผลต่างระหว่างค่า PV กับ SV ซึ่งค่า PV จะได้จากการอ่านค่า Sensor Input ซึ่งถ้าค่า PV น้อยกว่า SV ก็จะสั่งให้ Control Signal Output จ่ายสัญญาณออกไปเพื่อเร่งให้ตัว Heater ทำงานให้ร้อนขึ้น เมื่ออุณหภูมิที่ค่า PV มากกว่า SV ก็จะทำการลดค่า Control Signal Output ลงเพื่อให้ Heater ทำงานน้อยลง โดยกระบวนการควบคุมนี้เป็น พื้นฐานการควบแบบหนึ่งที่เรียกว่า การควบคุมแบบ On-Off Control

จากข้อมูลทั้งหมดคงทำให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงหลักการในการทำงานของ Temperature Controller แล้วนะครับ โดยจะเห็นได้ว่าความสำคัญของหลักการทำงานทั้งหมดนั้นมาจาก ตัวแปร และ อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ซึ่งเป็นเบื้องหลังในการงานทั้งหมดของ Temperature Controller โดยทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ท่านมีความเข้าใจถึงการทำงานของ  เทมเพอร์เรเจอร์คอนโทรลคืออะไร? และ ทางเราหวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือก กลุ่มสินค้าเทมเพอร์เรเจอร์คอนโทรล ในงานของท่านได้อย่างถูกต้องนะครับ 

หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด สามารถส่งข้อความของท่านมาได้ ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้ หรือ ติดต่อทาง my.Factomart.com ได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ

Facebook Comments